Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
28 Ocak 2021Acil Sağlık Hizmetleri Birimi
1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütülmesini sağlamak.
2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, denetlemek ve değerlendirmek.
3. İl genelindeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetim iş ve işlemlerini yapmak.
4. İl genelindeki ilk yardım eğitimleri ve sınavlarını organize etmek ve bununla ilgili ilk yardım eğitim merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerini yapmak.
5. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak.
6. Yurt dışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insanî yardım faaliyetlerine katılmak.
7. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
8. Toplumun ilk yardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
9. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak.
10. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak.
11. Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek.
12. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
13. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Eczacılık Birimi
1)Eczane Açma, Nakil, Devir, Kapatma İşlemleri
2)Ecza Deposu Açma, Nakil, Kapatma, Mesul Müdür İşlemleri
3)Medikal Gaz Üretim ve Dolum Tesisi İzin Belgesi-Mesul Müdür İşlemleri / Medikal Gaz Depolama ve Satış Tesisi İzin Belgesi-Sorumlu Personel Atama İşlemleri
4)Aktar –Baharatçılar ve Benzeri Satış Yerlerine İlişkin İzin Belgesi İşlemleri
5)Eczane, Ecza Deposu, Medikal Gaz Tesisleri, Aktar-Baharat ve Benzeri SatışYerleri, Kozmetik Ürün Üretim Yeri Denetimleri
6)Piyasa Kontrolleri
7)Eczane Nöbet Hizmetlerinin Düzenlenmesi
8)Uyuşturucu, Psikotrop ve Kontrole Tabi İlaçların Takibi
9)Hemofili Takip Karnesi Düzenlenmesi1
0)Akılcı İlaç Kullanımı
11)Kaçak İlaç ve Eczane Dışı İlaç Satışı

Sağlığın Geliştirilmesi Birimi
1. Toplumun ve bireyin sağlığı ile ilgili bilgi, farkındalık ve kontrol yeteneklerini artırmak ve bu konuda sorumluluk almalarını ve karar süreçlerine katılımlarını teşvik etmek,
2. Sağlığı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen faktörlerin ve sosyal belirleyicilerin iyileştirilmesine yardım edecek düzenlemeler yaparak birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek,
3. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapmak veya yaptırmak,eğitim kurumları ve basın yayın organları aracılığı ile toplumu bilgilendirmek, kampanyalar yapmak veya yaptırmak
4. Halk sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması, önlenmesi, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin daha verimli kullanılabilmesi için uyarıcı, bilgilendirici ve eğitici mahiyette programlar hazırlamak veya hazırlatmak,
5.İl Müdürlüğünün bilgi edinme hizmetlerini yürütmek,
6. Koruyucu, rehabilite edici hizmetler, teşhis ve tedavi metotlarının etkililiği, verimliliği, klinik, etik, sosyal, hukukî, organizasyonel ve ekonomik etkileri konularında değerlendirmeler yapmak veya yaptırmak, kanıta dayalı tıp uygulamaları ve klinik rehberlerin yaygınlaştırılması faaliyetlerini yürütmek,
7. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak,
8. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
9. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Birimi
1. Sağlık hizmetlerinin Bakanlık politikaları ve düzenlemelerine, programlarına stratejik plan ve hedeflerine uygunluğunu izlemek,
2. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının il teşkilatlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin etkinlik, verimlilik ve işlevselliğini izlemek,
3. İl düzeyinde sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşların sağlık hizmetlerinin sunumu izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,
4. İlin sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak,
5. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak
6. İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı arasında ortak görev ve hizmetler bakımından gerekli koordinasyonu sağlamak,
7. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

Ağız ve Diş Sağlığı Birimin
1.Özel Ağız ve Diş Muayenehanesi Açılış İşlemleri
2.Özel Ağız ve Diş Muayenehanesi Kapanış İşlemleri
3.Özel Ağız ve Diş Muayenehanesi Adres Değişikliği işlemleri
4.Özel Ağız ve Diş Muayenehanesi Poliklinik/Merkez Açılış İşlemleri
5.Özel Ağız ve Diş Muayenehanesi Poliklinik/Merkez Kapanış İşlemleri
6.Özel Ağız ve Diş Muayenehanesi Poliklinik/Merkez Adres Değişikliği İşlemleri
7.Özel Ağız ve Diş Muayenehanesi Poliklinik/Merkez Mesul Müdür Değişikliği İşlemleri
8.Özel Ağız ve Diş Muayenehanesi Poliklinik/Merkez İsim Değişikliği İşlemleri
9.Özel Diş Protez Laboratuvarı Açılış İşlemleri
10.Özel Diş Protez Laboratuvarı Kapanış İşlemleri
11.Özel Diş Protez Laboratuvarı Adres Değişikliği İşlemleri
12.Özel ADSP/ADSM/DPL Personel Başlayış İşlemleri
13.Özel ADSP/ADSM/DPL Personel Ayrılış İşlemleri
14.ÇKYS ve TSİM Kontrolü İşlemleri
15.Denetim İşlemleri
16. Özel ve Kamu (lise ve Üniversite) Okulları Öğrencilerinin Staj Yapma, Yaptırma Koordinasyonun Sağlanması
17. BİMER –SABİM Şikayetlerinin Değerlendirilmesi İş ve İşlemleri
18.CİMER –Şikayetlerinin Değerlendirilmesi İş ve İşlemleri
19. Sağlık Turizmi Çalışmaları
20. Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi
21.Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları
22.Kurumsal, Klinik Kalite Döner Sermaye Performans Kriterler

Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri Birimi
1. Ayakta teşhis ve tedavi amacıyla açılacak olan özel sağlık kuruluşlarının mevzuat çerçevesinde başvurularını değerlendirmek, uygun olanların ruhsat işlemlerini yürütmek, izlemek, mevzuat gereği gerekli işlemleri yerine getirmek ( Özel Tıp Merkezi, Özel Poliklinik, Özel Muayenehane )
2-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Ünitelerinin açılış işlemleri
3.Özel Evde Bakım hizmeti veren sağlık kuruluşlarının açılış ve işleyiş hizmetlerini yürütmek,
4-Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri açılış iş ve işlemlerini yürütmek
5. Özel laboratuvar ve müesseselerin açılış iş ve işlemlerini yürütmek,
6. Psiko-teknik merkezleri ve diğer sağlık meslek mensuplarınca açılan merkezlerin açılış kapanış iş ve işlemlerini yürütmek
7. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
8. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
a-Tıbbi cihaz satış yerleri ile ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim
b. Optisyenlikle ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, açılış, işleyiş ve denetim hizmetlerini yürütmek ve bunlarla ilgili şikâyetleri değerlendirmek,
c. Ortez-Protezleri ısmarlama olarak üreten ve/ veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin açılış kapanış ve denetim işlerini yürütmek,