Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı
27 Eylül 2019
Aile Hekimliği, Toplum Sağlığı ve Göç Sağlığı Birimi

Görev Tanımı

1.Asm Ve Ahb Açma, Kapatma
2.Asm Taşıma Ve İsim Değişikliği
3.Ahb Gezici Sağlık Hizmetleri Maaş Tahakkuk İşlemleri
4.Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemleri
5.Aile Hekimliği Gruplandırma işlemleri
6.Yetkilendirilmiş Aile Hekimliği İşlemleri
7.Aile Hekimlerinin Laboratuvar Tetkik Ve Sarf Malzeme Giderlerini İnceleme
8.Aile Hekimlerinin 1.Aşama Uyum Eğitimi İşlemleri
9.Aile Hekimliği Performans İtiraz İşlemleri
10.Bilimsel Araştırma İzni Başvuruları
11.Toplum Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitimlerinin Planlanması Ve Uygulanması Faaliyetlerini Yürütmek
12.Entegre Hastanelerin Hastane Bilgileri,Muayene Bilgileri,Personel Durumu,Görüntüleme Ve Labaratuvar Bilgileri,Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri BilgilerininTakibi.
13.Toplum Sağlığı Merkezi Tarafından Yapılan Muayene Ve Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütülmesi
14.Koruyucu Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmetleri
15.Adli Tabiplik Hizmetleri
16.Göçmen Sağlığı Merkezleri (Açma/Kapama)
17.İlimizde Bulunan Toplum Sağlığı Merkezleri Tarafından Mevsimlik Tarım İşçilerine Birinci Basamak Koruyucu Sağlık Hizmetleri Vermek
18.Mevsimlik Tarım İşçileri İl Göç Özel Eylem Planı
19.Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün Ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (Sıhhat)
20.Arşiv Hizmetleri
21.Sabim/Bimer Talep Ve Şikayet Takibi
22.Şubeler-Kurumlar Arası Koordinasyon, Yazışma

Aşı Programları Birimi

Görev Tanımı

1.Bakanlığımızdan Aşı, Anti Serum Ve Enjektör Talebi
2.İl Geneli Aşı Dağıtımı
3.Denetimler
4.Belgeler
5.Akut Flask Paralizi Sürveyansı
6.Kızamık Sürveyansı
7.Maternal Neonatal Programı Ve Neonatal Bebek Ölümleri
8.Aşı Redleri
9.SABİM Ve BİMER Başvuruları
10.SSPE (Subakut Sklerozan Panensefalit) Hastalığı
11.TSİM Veri Kayıt Ve Kontrolü Aylık Çalışmalar
12.GBP Sürveyansı TSİM’e Kayıt Ve Aylık Çalışmalar
13.Seyahat Sağlığı Aşı Ve Kayıtları
14.ASİE (Aşı Sonrası İstenmeyen Etki) İzleme Ve Değerlendirme
15.Aşı Sayıları Ve İstatistikleri
16.Komisyon Ve Onay İşlemleri
17.Sağlık Personeli Aşılamaları
18.Genişletilmiş Bağışıklama Programı –Kızamık Eliminasyon Programı –Polio Eradikasyon Programı Eğitimleri
19.Dünya Aşı Haftası Ve Diğer Aşı İle İlgili Özel Günler Ve Programlar
20.Geçici Koruma Altındaki Misafirlerimize Verilen Aşılama Hizmetleri


Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

Görev Tanımı

A)İNFLUENZASÜRVEYANSI
1,Nonsentinel influenza sürveyansı
2,Avianinfluenza (kuşgribi)
3,SSS multiplekspcr hastalık grupları araştırma çalışmaları
B)MERS-COVHASTALIĞI
C)HIV
D)LEJYONER HASTALIĞI KONTROL PROGRAMI
E)ZOONOTİK VE VEKTÖREL HASTALIKLAR
1,Zoonotik ve vektörel hastalıklar il faaliyet planı
2,Kuduzla mücadele ve profilaksi uygulamaları
3,Sıtma hastalığı ile mücadele hizmetlerinin yürütülmesi
4,Kurum ve kuruluşları arası koordinasyon,yazışma
5,Vektör mücadele hizmetleri
F)BULAŞICI HASTALIKLAR İHBAR VE BİLDİRİM SİSTEMİNİN (TSİM) KONTROLÜ
1,Grup A hastalıklar:Frengi(Sifiliz),Lepra,Gonore
2,Grup A hastalıklar(HepatitA,HepatitB,HepatitC, HepatitD, HepatitE)
3,Grup D enfeksiyoz etkenleri
G)REFERANS LABORATUVARLARA NUMUNE GÖNDERİMİ
H)ERKEN UYARI CEVAP VE SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ
İ)HİZMETİÇİEĞİTİM
J)DENETİM
K)SURİYELİ MİSAFİRLER İÇİN KAMPTA VE GÖÇMEN SAĞLIĞI BİRİMLERİNDE YAPILAN BULAŞICI HASTALIK TAKİPLERİ
L)RAPORLAMA VE İSTATİSTİK
1,Performans değerlendirme
2,3 Aylık, 6 Aylık ve yıllık istatistik verileri
3,E-posta takibi ve birimle ilgili diğer iş ve işlemler


Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Ve Kronik Durumlar Birimi

Görev Tanımı

1.Kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak, bu husustaki Kurum çalışmalarını uygulamak.
2.Kronik Hava Yolu Hastalıkları İl Kurulu(GARD)
3.Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
4.Eğitim faaliyetleri istatistikleri
5.Kronik Hastalıklar İzlemi İl Eğitimleri


Çalışan Sağlığı Birimi

Görev Tanımı

1.Meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi veya azaltılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerekli çalışmaları yapmak.
2.İl düzeyinde Meslek hastalıkları ve iş kazalarından korunma, doğru kayıt ve uygun bildirimin sağlanması ve kontrol altına alınması amaçlı çalışmalar yürütmek.
3.Gezici İSG Mobil Araç Ruhsatlandırma İş Akış Süreci
4.Mesai Saatleri Harici İş Yeri Hekimliği İşlemleri
5.Meslek hastalıkları konusunda gerekli tarama programlarının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak
6.Çalışanlara yönelik mobbingin il düzeyinde izlenerek, izlem sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlamasını yapmak
7.Beyaz Kod


Çevre Sağlığı Birimi

Görev Tanımı

1,Toplum Sağlığı Merkezleri Performans Çizelgesi
2,İçme Kullanma Suyu Kontrol ve Denetim İzlem Numune Alımı
3,İçme Kullanma Suyu Bakiye Klor Ölçümü
4,Ambalajlı Su Satış Yerleri İzin İşlemleri
5,Ambalajlı Su Nakil Araçları İzin İşlemleri
6,Ambalajlı Su Satış Yerleri ve Nakil Araçları Denetim İşlemleri
7,Ambalajlı Su PGD Numune Alımı
8,Yüzme Havuzlarının Denetimi
9,Yüzme Havuzu Suyundan Numune Alınması
10,Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Kapsamında Yapılan Çalışmalar
11,Beyaz Bayrak Projesi Protokolu Çalışması
12,İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı
13,Şikayetler (Sabim-Bimer-Cimer-E-Posta )
14,Şubeler-Kurumlar Arası Koordinasyon,Yazışma
15,Personel İş ve İşlemleri
16,Özel Öğretim Kurumları, Yurtlar, Spor Merkezleri, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
17.Okul Sağlığı Protokollerini düzenlemek ve Okul Kantin ve Yemeklerini Denetlemek
18,Mevzi İmar Planı Kurum Görüşü
19,Çevresel etki Değerlendirme (ÇED) Kurum Görüşü
20,Mezarlık Yer Seçim Komisyonu
21,Özel Sağlık Kuruluşlarının Yer Seçimi
22,İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İçin Kurum Görüşü
23,Sağlıklı Su, Karbonmonoksit Zehirlenmesi, Elektromanyetik Alan, Küresel İklim Değişikliği Eğitimi
24,Biyosidal Ürünler Piyasa Gözetim ve Denetimi
25,Biyosidal Ürün Uygulama İş yeri İzin Belge Başvuruları
26,Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma İş yeri Rutin Denetimleri
27,Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firma Uygulama Denetimleri
28,Biyosidal Bakanlık Takip Sistemi (CEVSİS) üzerinden kayıt takip ve denetimler
29,Biyosidal Mesul Müdür Sertifika Eğitimi ile Mesul Müdür Güncelleme Eğitimi Başvuruları Alınması, Bakanlığa Bildirim
30,Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Düzenleme Yetkisi Almak İsteyen İlimizdeki Kurum ve Kuruluşların Başvurularının Alınması,
31.Kurban ve Kurban Kesim Yerlerinin Denetimi ve Eğitimi
32.Tıbbi ve Sıfır Atık Takibi
33.Okul Denetimleri
34.Kaplıca Tesislerinin Ruhsatlandırılması,Denetimi ve Su Numunesinin Alınması
35.Yapı Kullanım ve Gayrı Sıhhi Müessese İzin Görüşü
36.Okul Hijyen Eğitimleri
Çocuk, Ergen,Kadın Ve Üreme Sağlığı Birimi

Görev Tanımı

1.Yaşam Boyu Kadın Ve Erkeğin Üreme Sağlığının Korunması Ve Geliştirilmesi İçin Kurumca Hazırlanan Programları Yürütmek, İzlemek Ve Değerlendirmek.
1.1.Üreme Ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi
1.2.Ria Kursu Eğitimi
2.Yataklı Tedavi Kurumlarındaki Doğum Yapılan Ortamların Kurumca Belirlenen Standartlara Uygunluğunu Sağlamak İçin İl Sağlık Müdürlüğüyle Koordineli Çalışmalar Yapmak.
2.1.Doğum Ünitesi Standartları Değerlendirme Ve İzleme
3.Anne Ve Bebek Ölümleri İl İnceleme Komisyonları Kurmak, Anne Ve Bebek Ölümlerini Tespit Etmek Ve Gecikme Modellerine Göre Ölümleri Raporlamak, Kurum İle Koordineli Çalışmak.
3.1.Anne Ölümleri
3.2.Bebek Ölümleri
4.Anne Ve Bebek Ölümlerini Azaltmaya Yönelik Mevcut Ve Geliştirilecek Programların Uygulanmasını Sağlamak, İzlemek Ve Değerlendirmek.
4.1.Acil Obstetrik Bakım
4.2.Acil Obsterik Bakım Toplantıları
4.3.Riskli Gebelikler
5.Doğum Eylemine Müdahale Eden Bütün Sağlık Çalışanlarının Yeni Doğan Canlandırma Eğitimi Alarak Sertifıkalandırılmasını Sağlamak
5.1.Neonatal Resüsitasyon Programı
6.Yeni Doğana Yönelik Tüm Tarama Programlarının Doğum Yapılan Ve Bebeğin İzlendiği Her Yerde Gerçekleştirilmesini Sağlamak, İzlemek Ve Değerlendirmek.
6.1.Yenidoğan İşitme Taraması
6.2.Tamamlayıcı Beslenme
6.3.Neonatal Tarama Programı
6.3.1.Veri Tabanına Topuk Kanı Numunesi Girişi
6.3.2.Topuk Kanı Numunelerinin Kargo Gönderimi
6.3.3.Hastane Canlı Doğum Kontrol Listeleri
6.3.4.İlimize Ait İl Dışından Bildirilen Canlı Doğumların İşlemleri
6.3.5.İlimizde Doğan İl Dışı Bebeklerin Bildirimi
6.3.6.Mükerrer Numune Listelerinde Bulunan Bebeklerin Takibi
6.3.7.Uygunsuz Numune Listelerinde Bulunan Bebeklerin Takibi
6.3.8.Tsh Numune Listelerinde Bulunan Bebeklerin Takibi
6.3.9.Tsh –Çocuk Uzmanı Klinik Listelerinde Bulunan Bebekler
6.3.10.Tsh-Çocuk Endokrin Klinik Listelerinde Bulunan Bebekler
6.3.11.Biyotinidaz Eksikliği Numune Listelerinde Bulunan Bebeklerin Takibi
6.3.12.Biyotinidaz Eksikliği Klinik Listelerinde Bulunan Bebekler İle İlgili İşlemler
6.3.13.Fkü Numune Listelerinde Bulunan Bebeklerin Takibi
6.3.14.Fkü Klinik Listelerinde Bulunan Bebekle İlgili İşlemler
6.3.15.Kistik Fibroz Acil Numune Listelerinde Bulunan Bebek Takibi
6.3.16.Kistik Fibrozis Klinik Listelerinde Bulunan Bebeklerle İlgili İşlemler
6.3.17.(3) Üç Aylık Bekleyen Numuneler
6.3.18.Görme Tarama Programı
6.3.19.Gelişimsel Kalça Displazisi
7.Kuruma Bağlı Sağlık Kuruluşlarında Doğru Anne Sütü Uygulamalarının Yerleştirilmesi, İzlenmesi Ve Değerlendirilmesini Sağlamak, Aynı Amaçla Yataklı Tedavi Kurumlarında İl Sağlık Müdürlüğü İle Koordineli Çalışmalar Yürütmek.
7.1.Anne Sütü Ve Emzirme Danışmanlığı Eğitimi