Destek Hizmetleri Başkanlığı
20 Aralık 2019


İnsan Kaynakları Birimi
1. Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
2. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
3. Personelin aday memurluk eğitimi ile meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili şubeler ile koordine ederek düzenlemek,
4. Personele inceleme sonucunda verilen disiplin ve idari cezaların kayıtları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
5. Personel ile ilgili il geneli verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,
6. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Yatırımlar Birimi
1. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç
programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya
hazırlatmak,
2. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya
yaptırmak,
3. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
4. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam
proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,
5. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
6. İl Sağlık Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonunu
sağlamak,
7. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve
zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
8. Bakanlığa ait taşınmazların envanter kayıtlarının ve icmal cetvellerinin tutulması, her türlü
işlemlerinin yürütülmesi ile imar plan tadilat tekliflerine görüş vermek,
9. Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin edilmesi ve söz konusu
taşınmazlarla ilgili gerekli işlemlerin yaptırılması,
10. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri, TOKİ, İÖİ, YİKOP
tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini
koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek,
11. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda kontrollük
hizmetlerini yürütmek,
12. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda geçici ve kesin
kabul heyetlerinde bulunmak,
13. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İdari İşler Birimi
1. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek,
temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya
yaptırmak,
2. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde
yürütmek,
3. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
4. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü
sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
5. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve
zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
6. Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin
envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,
7. Müdürlüğe ait araç, gereç ve motorlu taşıtların envanter kayıtlarını tutmak, planlamak,
yürütmek ve bu konuda merkez teşkilat ile işbirliğini sağlamak,
8. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,
9. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Tahakkuk Ve Mali İşler Birimi
1. İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması
yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,
2. Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü
sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
3. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak,
akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak
yürütmek,
4. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı
için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
5. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır
Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
6. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
7. Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık
hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
8. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi
1. Sağlık alanında kullanılan bilişim sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili il
düzeyinde uygulamaları belirlemek, koordinasyonunu sağlamak,
2.Kullanılan tüm bilişim sistemleri ve iletişim teknolojilerinin Bakanlık
standartlarına uygunluğunu denetlemek,
3.İldeki mevcut ve/veya yeni kurulacak sistemlerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarınca
işletilen projelere entegrasyonun da rehberlik etmek, izlemek, denetlemek ve
raporlamak,
4.İl düzeyinde sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine ilişkin veri ve bilgi akışını içeren
her türden bilgi sistemleri projelerini yapmak ve yaptırmak,
5.Bakanlık tarafından kurulan sistemlere gönderilecek verilerin, zamanında, doğru ve eksiksiz
kaydedilmesi
İçin gerekli, takip, denetim, bildirim ve uyarı işlemlerini yürütmek, veri gönderim süreçlerinde
yaşanan teknik problemleri Bakanlığa raporlamak,
6.Bilgi güvenliği politikalarını takip, kontrol ve koordine etmek, gerekli eğitimleri
düzenlemek, bilgi güvenliği konularında denetleme yapmak,
7.İlde çalışan tüm sağlık personelinin sağlık bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri
alanındaki bilgiye tecrübelerini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini organize
etmek,
8.Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yayımladığı mevzuat
hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve denetlemek, denetim raporlarını Bakanlığa
göndermek,
9.Bakanlıkça bilişim projeleri hakkında verilecek görev, düzenlenecek eğitim, uzaktan eğitim,
toplantı, telekonferans, seminer, çalıştay, sempozyum, kongre vb. etkinliklerde görev alacak personelin
il bazında organizasyonunu sağlamak
10.e-İmza ve mobil imza tedarik, idameye kullanım süreçlerini organize etmek,
11.Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim birimi
sağlık hizmetleri denetim birimi ile koordineli çalışmak,
12.İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.