2019 Yılı 4924 Sözleşmeli Statüye Geçiş İlan Metni
03 Ekim 2019 14:07:30     03.10.2019

4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’’ 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmeliğin 5. Maddesinin (ı) fıkrası çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak olup, söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.

USUL VE ESASLAR

1. Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan devlet hizmeti yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

2. Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

3. Hizmet puanlarının aynı olması halinde kurayla yerleştirme işlemi yapılacaktır.

4. Kura; başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır.

5. Kura son başvuru tarihi itibariyle ücretsiz izinde (askerlik, doğum ) bulunan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.

6. Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) pozisyonlarının tamamı, ilgili unvan ve branştaki personelin pozisyonun bulunduğu sağlık biriminin Acil Servislerinde istihdam edilmek üzere kullanılacaktır.

7. Başvuru dilekçeleri 09/10/2019 tarihi saat: 17:00’a kadar Müdürlüğümüze teslim edilecek olup, 10/10/2019 tarihinde değerlendirmeye alınacaktır.

8. Başvuru evrakları zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Müracaat şartlarını taşımadığı halde, müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personellerin atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

10. Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

4924 ilan metni.docx

4924 Kura Takvimi.docx

4924 MÜNHAL KADRO.xlsx